KOF 2017

Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach nr 1/2017

(Uchwała Zarządu nr 84/11/2016 z 29.11.2016 r.)

Komunikat Organizacyjno-Finansowy – wersja PDF

Skróty występujące w Komunikacie:

PZSzach – Polski Związek Szachowy DMP – Drużynowe Mistrzostwa Polski
WZSzach – Wojewódzki Związek Szachowy MP – Mistrzostwa Polski
IMP – Indywidualne Mistrzostwa Polski OR – opłata rankingowa
KEKiR – Komisja Ewidencji Klasyfikacji i Rankingu CR – opłata na utrzymanie Centralnego Rejestru

1. Roczna składka członkowska

1.1 Roczna składka członkowska w 2017 roku wynosi:

1.1.1 dla WZSzach, klubów oraz innych stowarzyszeń – 500 PLN

1.1.2 dla zawodników nie zrzeszonych – 50 PLN

1.2 W I półroczu 2017 r. składkę można uregulować na zasadach preferencyjnych, określonych w tabeli 1.
Tabela 1. Opłaty z tytułu rocznej składki członkowskiej

 Termin Wpłaty składki Wysokość składki (w PLN)
Członkowie  (bez szachistów niepełnosprawnych) Wojewódzkie Związki Szachowe Szachiści niepełnosprawni Zawodnicynie zrzeszeni w  klubach
1.01. – 30.04.2017 r. 350 350 300 35
1.05. – 30.06.2017 r. 400 400 350 40
1.07. – 31.12.2017 r. 500 500 500 50

1.3 Wysokość składki dla nowo rejestrowanego klubu określa tabela 2.
Tabela 2.

Termin wpłaty składki Wysokość składki (w PLN)
Członkowie (bez szachistów niepełnosprawnych) Szachiści niepełnosprawni
1.01. – 30.06.2017 r. 300 250
1.07. – 31.12.2017 r. 150 125

Składkę roczną oraz opłatę licencyjną i rejestracyjną (odpowiednio pkt. 2.3. i 14.1 niniejszego komunikatu) należy uregulować przed wysłaniem do PZSzach deklaracji zgłoszenia klubu – kserokopię dowodu wpłaty przesłać jako załącznik do deklaracji.

1.4 WZSzach, który w 2016 roku terminowo i prawidłowo rozliczał się z PZSzach, może wnioskować do Zarządu PZSzach w terminie do 15.01.2017 r. o uprawnienie go do pobierania opłat wynikających z postanowień niniejszego komunikatu. Ułatwi to klubom regulowanie ich zobowiązań. W umowie, uprawniającej do takiego działania, PZSzach określi tryb i terminy wzajemnych rozliczeń między oboma związkami.

2 Opłaty licencyjne

2.1 Szczegóły dotyczące wydawania licencji zawarte są w Regulaminie Licencyjnym Polskiego Związku Szachowego z dnia 29 października 2015 r., opublikowanym na stronie internetowej PZSzach.

2.2 Opłata za wydanie licencji wynosi 30 PLN.

2.3 Osoby posiadające godność Członka Honorowego PZSzach są zwolnieni z opłaty licencyjnej.

3 Opłaty rankingowe

3.1 Każdy zawodnik, także zagraniczny, biorący udział w turnieju podlegającym ocenie rankingowej FIDE lub stanowiącym podstawę do nadawania tytułów szachowych lub kategorii, począwszy od normy na I kategorię wzwyż oraz w turniejach z cyklu Mistrzostw Polski (ligi drużynowe wszystkich szczebli, MPJ oraz Półfinały i eliminacje międzywojewódzkie) jest zobowiązany do opłacenia z tytułu uczestnictwa w tym turnieju opłaty rankingowej. Opłata ta jest stała bez względu na rangę turnieju oraz niezależna od opłaty startowej i organizacyjnej.

3.2  Opłata rankingowa w turniejach podlegających ocenie rankingowej FIDE wynosi:

20 PLN za zawodnika w turniejach minimum 8 rundowych,
15 PLN za zawodnika w turniejach 6 -7 rundowych,
10 PLN za zawodnika w turniejach 5 rundowych.

3.3 OR w turniejach nie klasyfikowanych w rankingu FIDE wynosi 10 PLN od zawodnika.

3.4 OR w turniejach w szachach szybkich lub błyskawicznych wynosi zgłoszonych do FIDE wynosi:
–  turniej kołowy oraz szwajcarski do 16 zawodników – 40 PLN
–  turniej szwajcarski powyżej 16 zawodników – 2,5 PLN x U
Z opłaty tej zwolnieni są organizatorzy MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych

3.5 OR w turniejach z możliwością uzyskania wyłącznie kategorii okręgowych 5 PLN za zawodnika  płatne do wojewódzkiego związku szachowego. WZSzach może odstąpić od pobierania tej opłaty.

3.6 Opłatę rankingową zawodnik przekazuje do PZSzach/WZSzach za pośrednictwem organizatora turnieju i jest zobowiązany do jej wniesienia przed rozpoczęciem turnieju.

3.7 W przypadku rozgrywek drużynowych opłatę rankingową należy przekazać na konto PZSzach w terminie podanym w regulaminie zawodów. Kwota należna z tego tytułu, jest sumą opłat za wszystkich zawodników zgłoszonych do rozgrywek.

3.8 Organizator turnieju w terminie 7 dni od dnia zakończenia turnieju ma obowiązek przekazać całość zebranych opłat rankingowych na konto PZSzach. Nie przekazanie przez organizatora powyższej kwoty lub nie przekazanie jej w całości skutkuje nie uwzględnieniem turnieju w systemie klasyfikacyjno – rankingowym. W takim przypadku wszelkie roszczenia zawodników, którzy wnieśli powyższe opłaty do organizatora, mogą być kierowane jedynie wobec niego.

3.9 Organizatorzy wszystkich turniejów podlegających ocenie rankingowej FIDE lub stanowiących podstawę do nadawania tytułów szachowych lub kategorii, począwszy od normy na I kategorię w turniejach z cyklu  Mistrzostw Polski (ligi drużynowe wszystkich szczebli, MPJ i eliminacje międzywojewódzkie) mają obowiązek określenia w komunikacie organizacyjnym czy OR są uwzględnione we wpisowym do danego turnieju, czy też będą pobierane niezależnie od wpisowego.

3.10 PZSzach przekazuje 25% kwoty uzyskanej z tytułu OR na konto WZSzach, wskazanego przez organizatora zawodów (nie dotyczy turniejów z cyklu mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych) – przy braku wskazania, do WZSzach właściwego dla siedziby organizatora zawodów. Warunkiem przekazania jest podpisana umowa dwustronna dotycząca rozliczeń.

3.11 Z opłat rankingowych są zwolnieni uczestnicy: finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz Mistrzostw Międzywojewódzkich Młodzików – jeżeli zawody są dofinansowywane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

4 Opłaty organizacyjne i startowe uprawniające do udziału w mistrzostwach Polski

4.1 Wysokość opłat  organizacyjnych i startowych uprawniających do udziału w MP przedstawia
Tabela 3. Opłaty organizacyjne i startowe uprawniające do udziału w mistrzostwach Polski
(w PLN).

Indywidualne MP
IMP i IMPK 400(200/200)
Amatorów, Seniorów 60+, Seniorek 50+ i osób niepełnosprawnych 120(60/60)
Młodzików do lat 10 i Juniorów do lat 16 , 18 100(60/40)
Dzieci do lat 6 , 7 i Młodzików do lat 8 60(30/30)
Szkolne IMP 60(30/30)
Drużynowe MP Ekstraliga I Liga II Liga
Seniorów 1750(750/1000) 1400(800/600) 1000(500/500)
Juniorów 900(500/400) 800(500/300) 650(500/150 )
IMP i IMPK szachach szybkich 80(50/30)
DMP szkół EpSzwSz 100(60/40)
IMP i IMPK w szachach błyskawicznych 60(40/20)
IMP juniorów w szachach szybkich 50(30/20)
IMP juniorów w szachach błyskawicznych 40(25/15)
DMP w szachach błyskawicznych: – open 140(80/60)
                                                  – kobiet 90(60/30)
Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet 150(90/60)
Półfinały MPJ 90(60/30 )
Eliminacje Międzywojewódzkie do MPM oraz OOM 60*
Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików 40*

z(x/y) , gdzie: x – opłata organizacyjna, y – opłata startowa , z – wpisowe

* – jest to maksymalna kwota wpisowego jakie może pobierać organizator zawodów, opłaty nie pobiera się jeżeli zawody są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Wpłat opłaty organizacyjnej i opłaty startowej (czyli wpisowego) dokonują zawodnicy lub kluby przed rozpoczęciem zawodów na konto PZSzach. Z powyższych kwot organizator otrzymuje całość opłaty organizacyjnej na warunkach określonych w umowie zawartej z PZSzach dotyczącej realizacji zadania. Prezes PZSzach może upoważnić Organizatora do przyjmowania ww. opłat.

4.2 W przypadku rezygnacji zawodnika lub klubu z udziału w zawodach wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

4.3 Brak potwierdzenia dokonania opłaty wpisowego na odprawie technicznej jest równoznaczny z niedopuszczeniem zawodnika lub drużyny do startu w zawodach.

4.4 Z opłat startowych i organizacyjnych są zwolnieni uczestnicy finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

5 Roczne opłaty uprawniające do sędziowania zawodów

5.1 Wysokość rocznych opłat uprawniających do sędziowania zawodów szachowych w 2017 roku przedstawia tabela 4.
Tabela 4. Roczne opłaty uprawniające do sędziowania zawodów w 2017 r .

Klasa sędziowska Wysokość opłaty (w PLN)
sędzia klasy międzynarodowej (IA, FA) 70
sędzia klasy centralnej (P, I) 60
sędzia klasy okręgowej (II, III) 50

5.2 Sędzia, który nie uiści opłaty rocznej, odpowiadającej jego klasie, nie ma uprawnień do prowadzenia zawodów w 2017 r. Organizator, który powierzy prowadzenie zawodów sędziemu bez licencji i rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania, naraża zawodników na straty wynikające z nie uwzględnienia turnieju przez KEKiR PZSzach w celach klasyfikacyjno-rankingowych oraz nie przekazania sprawozdania i wniosków na tytuły do FIDE.

5.3 Sędzia główny zawodów ma obowiązek poinformowania uczestników, w trakcie odprawy technicznej lub otwarcia, że skład sędziowski jest uprawniony do prowadzenia zawodów (tj., że sędziowie posiadają ważną licencję PZSzach oraz uregulowali roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w 2017 roku).

5.4 Sędzia posiadający tytuł członka honorowego PZSzach jest zwolniony z rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania zawodów w 2017 roku.

5.5 Sędziowie klas IA, FA, P, I obowiązani są dokonać opłaty bezpośrednio na konto PZSzach.

5.6 Wszyscy sędziowie wymienieni w sprawozdaniu sędziowskim turnieju podlegającemu ocenie rankingowej FIDE muszą mieć ważną licencję sędziowską FIDE

5.7 Stawki opłat za licencję sędziowską FIDE wynoszą:

 1. a) dla sędziów kategorii „A” (tylko sędziowie IA)                                                 330 €
 2. b) dla sędziów kategorii „B” (tylko sędziowie IA)                                                 220 €
 3. c) dla sędziów kategorii „C”: sędziowie   IA  176 €
                                             sędziowie   FA 132 €
 4. d) dla sędziów kategorii „D”: sędziowie  IAs 110€
                                             sędziowie   FAs 88 €
 1. e) dla sędziów PZSzach klasy III, II, I i P

(a także młodzieżowego)                                                                                     22€            Opłaty za licencję sędziowską FIDE dokonuje się na konto PZSzach wg kursu EUR publikowanego w CR w dniu dokonywania wpłaty

6  Ekwiwalenty sędziowskie

6.1 Stawki bazowe ekwiwalentów sędziowskich określa tabela 5. Są to zalecane stawki dzienne brutto dla zawodów, w których czas rundy lub łączny czas kilku rund nie przekracza 5 godzin dziennie. W przypadku rozgrywania kilku rund dziennie, gdy łączny czas ich trwania przekracza 5 godzin dziennie, stawki wzrastają o 100%. Każdorazowo, w zależności od warunków lokalnych, organizator ustala z sędzią głównym wysokość stawek oraz liczbę sędziów asystentów.
Tabela 5. Ekwiwalenty sędziowskie i inne opłaty

Lp. Rodzaj imprezy Sędzia główny Asystent
1. Turnieje finałowe cyklu o Mistrzostwo Polski 240 zł 180 zł
2. Turnieje z normą mistrza międzynarodowego oraz rozgrywane systemem szwajcarskim z udziałem ponad 100 zawodników 160 zł  120 zł
3. Turnieje rozgrywane systemem szwajcarskim z udziałem do 100 zawodników 120 zł  90 zł
4. Inne zawody oraz zawody drużynowe w systemie dojazdowym, w których praca sędziego polega na rejestracji wyników, wydawaniu komunikatów, itp.   100 zł  75 zł
5. Turnieje finałowe cyklu o Mistrzostwo Polski i MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych 280 zł 210 zł
6. Wprowadzenie partii do pliku PGN 1,50 zł
7. Transmisja on–line do 15/30/60 szachownic 120 zł 160 zł 200 zł

6.1.1  Sędzia ma prawo do innych świadczeń, jak:
– zwrot kosztów podróży,
– nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, według standardu przewidzianego dla zawodników,
– ekwiwalent w wysokości jednej stawki dziennej za sporządzenie sprawozdania do FIDE,
– inne, wynikające ze specyfiki zawodów.

6.2  Wypłaty ekwiwalentów i innych świadczeń dla sędziów dokonuje organizator zawodów.

6.3  Wynagrodzenia sędziów prowadzących organizowane w Polsce zawody z cyklu mistrzostw świata lub Europy ustala Polski Związek Szachowy w drodze indywidualnie podpisywanych umów cywilno-prawnych. Wynagrodzenia te nie mogą być wyższe niż ustalają to przepisy regulaminów finansowych FIDE, względnie ECU.

6.4 Warunki otrzymania ekwiwalentu sędziowskiego:
– posiadanie licencji sędziowskiej,
– uregulowanie rocznej opłaty uprawniającej do prowadzenia zawodów w 2017 r.

6.5  W przypadku niedopełnienia przez sędziego zawodów obowiązków określonych w Kodeksie Szachowym, lub innych przepisach Polskiego Związku Szachowego organizator, w porozumieniu z właściwym Kolegium Sędziów, może wstrzymać wypłatę ekwiwalentów sędziowskich.

7  Roczne opłaty uprawniające do prowadzenia działalności szkoleniowej

7.1 Wysokość rocznych opłat uprawniających do prowadzenia działalności szkoleniowej w 2017 roku przedstawia tabela 6.
Tabela 6. Roczne opłaty uprawniające do prowadzenia działalności szkoleniowej w 2017 r.

Klasa trenerska Wysokość opłaty (w PLN)
trener klasy mistrzowskiej, starszy trener FIDE (FST) 50
trener klasy I i II, trener FIDE (FT) 40
instruktor, instruktor FIDE (FI) 30

7.2 Szkoleniowiec posiadający tytuł członka honorowego PZSzach jest zwolniony z rocznej opłaty uprawniającej do prowadzenia działalności szkoleniowej w 2017 roku.

8 Stawki szkoleniowców oraz wykładowców na kursach i szkoleniach

8.1  Stawki brutto za jedną godzinę zajęć dydaktycznych, zalecane przez PZSzach, wynoszą dla:
– trenera klasy mistrzowskiej, starszego trenera FIDE,
sędziego klasy międzynarodowej FIDE                                                              90 PLN
– trenera I klasy, trenera FIDE, arcymistrza, sędziego klasy FIDE                       75 PLN
– trenera II klasy, mistrza międzynarodowego, sędziego klasy państwowej         60 PLN
– instruktora, sędziego klasy pierwszej                                                             50 PLN

8.2 Powyższe stawki dotyczą wyłącznie szkoleniowców posiadających odpowiednie uprawnienia.

8.3 Prezes PZSzach względnie organizator szkolenia lub kursu może w drodze indywidualnych negocjacji ustalić wyższą stawkę.

8.4  Stawki ustalone w pkt. 8.1. nie dotyczą zadań finansowanych na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

9   Opłaty za recenzję i obronę pracy dla kandydatów na trenera , za rejestrację kursów oraz dyplomy

9.1 Osoba kandydująca na stopień trenera oprócz opłat za udział w kursie ponosi dodatkowe opłaty dla promotora i PZSzach w wysokości:
– ubiegający się o tytuł trenera I klasy – 900 PLN
– ubiegający się o tytuł trenera II klasy – 700 PLN

9.2   Organizatorzy kursów instruktorskich i trenerskich dokonują opłat rejestracyjnych:
– za rejestrację kursu instruktorskiego – 300 PLN
– za rejestrację kursu trenerskiego – 250 PLN

9.3  Opłata za wydanie dyplomu instruktora/trenera – 20 PLN

10  Opłaty za udział w kursach i egzaminach na klasy sędziowskie

Tabela 7. Opłaty za udział w kursach i egzaminach na klasy sędziowskie.

Klasa sędziowska Wysokość opłaty (w PLN)
sędzia klasy państwowej 250
sędzia klasy pierwszej 200
sędzia klasy drugiej i trzeciej 150

10.1 Nadanie centralnej klasy sędziowskiej oraz zamieszczenie stosownego zapisu w Centralnym Rejestrze PZSzach następuje po przekazaniu przez kandydata kierownictwu kursu kserokopii dowodu wpłaty odpowiedniej stawki.

11 Opłaty za rejestrację turnieju klasyfikowanego w rankingu FIDE
Tabela 8. Opłaty rejestracyjne turnieju klasyfikowanego w rankingu FIDE.

Lp. Rodzaj zawodów Wysokość opłaty (w EUR)
1 Turniej kołowy ze średnim rankingiem do 2300 55
2 Turniej kołowy ze średnim rankingiem 2301 – 2400 110
3 Turniej kołowy ze średnim rankingiem 2401 – 2500 165
4 Turniej kołowy ze średnim rankingiem 2501 – 2600 220
5 Turniej kołowy ze średnim rankingiem powyżej 2600 330
6a Turniej systemem szwajcarskim minimum 8 rundowy 1,6 x U
6b Turniej systemem szwajcarskim 6,7 rundowy 1,4 x U
6c Turniej systemem szwajcarskim 5 rundowy 1,2 x U
7 Turniej drużynowy (za wyjątkiem mistrzostw kraju) 1,5 x U

Legenda: U – ilość uczestników

11.1 Wpłaty odpowiedniej kwoty w złotych polskich (PLN) na konto PZSzach dokonuje organizator zawodów. Wpłata winna być dokonana według kursu EUR publikowanego w CR w dniu dokonywania wpłaty.

11.2 W przypadku zwłoki w nadesłaniu sprawozdania sędziowskiego lub uregulowaniu opłaty rejestracyjnej powyżej 30 dni od daty zakończenia turnieju, ustalona w tabeli 8 opłata wzrasta o 77 EUR; dalsze opóźnienie powoduje wzrost opłaty o 77 EUR za każde kolejne 30 dni.

11.3 Zwolnione z opłaty rejestracyjnej są turnieje kołowe spełniające łącznie następujące kryteria:
a) W turnieju jest możliwość wypełnienie normy na GM lub IM.
b) Liczba punktów umożliwiających zdobycie normy na wyższy tytuł stanowi maksymalnie 70% wszystkich możliwych do zdobycia punktów w turnieju.
c) W turnieju bierze udział minimum 50% zawodników polskich.
d) Minimum 30% zawodników stanowią juniorzy do 18 lat.

11.4  Administrator rankingu FIDE z ramienia PZSzach, po nadesłaniu sprawozdania sędziowskiego, przesyła do PZSzach zestawienie należnych opłat z tytułu rejestracji turnieju oraz opłat rankingowych, o których mowa w punkcie 3 niniejszego komunikatu. Turniej może zostać uwzględniony przez administratora rankingu w okresowym sprawozdaniu do FIDE po otrzymaniu potwierdzenia od służb finansowych PZSzach dokonania stosownych wpłat przez organizatora turnieju.

11.5  Współorganizatorzy niżej wymienionych zawodów finałowych lub eliminacyjnych z cyklu mistrzostw Polski są zwolnieni z obowiązku przekazywania na konto PZSzach opłaty rejestracyjnej turnieju:

 • Indywidualne Mistrzostwa Polski – finały,
 • Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów (w tym Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży ) – finały, eliminacje międzywojewódzkie,
 • Indywidualne Mistrzostwa Województwa Juniorów,
 • Mistrzostwa Polski Seniorów 60+, Seniorek 50+, Niepełnosprawnych, Amatorów,
 • Drużynowe Mistrzostwa Polski – Ekstraliga, I i II Liga,
 • Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów – Ekstraliga, I i II Liga,
 • Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet,
 • Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów
 • finały drużynowych (najwyższa klasa rozgrywkowa) mistrzostw województwa

11.6 Jeżeli Organizator zawodów zatrudni, do ich przeprowadzenia, sędziego bez odpowiednich uprawnień (klasa sędziowska, licencja, opłata roczna uprawniająca do sędziowania) oraz bez wymaganej nominacji Kolegium Sędziów PZSzach (jeżeli taki wymóg jest w regulaminie zawodów) sprawozdanie z zawodów może zostać uwzględnione i ocenione w rankingu FIDE pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu PZSzach i wpłacenia przez Organizatora na konto PZSzach kary finansowej w wysokości 1000 PLN, niezależnie od rangi zawodów.

11.7 Za każdy turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE (szachy klasyczne, szachy szybkie i błyskawiczne) obowiązuje dodatkowa opłata CR w wysokości 5 PLN.

12 Opłaty za rejestrację turnieju nie klasyfikowanego w rankingu FIDE

12.1 Opłata za rejestrację turnieju nie podlegającego ocenie rankingowej FIDE, w którym uzyskano normę na kategorię centralną wynosi:
a) turniej kołowy oraz szwajcarski do 20 zawodników – 40 PLN
b) turniej szwajcarski powyżej 20 zawodników – 2 PLN x U

12.2 Wpłaty dokonuje organizator zawodów na konto PZSzach.

12.3 Zwolnione z opłaty są turnieje 7 rundowe grane tempem P`60 – podlegają one rejestracji i opłacie wojewódzkiej.

12.4  Komisja Ewidencji Klasyfikacji i Rankingu PZSzach, po otrzymaniu sprawozdania sędziowskiego, przesyła do PZSzach zestawienie należnych opłat z tytułu rejestracji turnieju. Turniej może zostać uwzględniony przez KEKiR w komunikacie klasyfikacyjnym PZSzach po otrzymaniu potwierdzenia od służb finansowych PZSzach dokonania stosownych wpłat przez jego organizatora.

12.5   Za każdy turniej zarejestrowany w Centralnym Rejestrze obowiązuje opłata CR w wysokości 5 PLN

13 Opłaty rejestracyjne za zmianę przynależności klubowej oraz wypożyczenie

13.1 Opłata za potwierdzenie do klubu / sekcji zawodnika  pochodzącego z kraju Unii Europejskiej, niezależnie od trybu jego przejęcia wynosi:

– zawodnik o rankingu FIDE poniżej 2100: 75 PLN

– zawodnika z rankingiem FIDE 2100 pkt. i wyższym

opłata = (ranking FIDE – 2000) x 1 PLN

13.2 Opłata za zawodnika zagranicznego spoza Unii Europejskiej wynosi:

– za zawodnika z rankingiem 2100 pkt. i wyższym

  opłata = (ranking FIDE – 2000) x 2 PLN,

–  za zawodnika z rankingiem do 2099 pkt. opłata = 150 PLN

13.3 Opłata za zmianę przynależności klubowej dla zawodnika polskiego wynosi:
– zawodnik o rankingu FIDE 1700 – 1899 lub z tytułem albo kategorią centralną: 60 PLN
– zawodnik o rankingu FIDE 1900 – 2099: 90 PLN
– za zawodnika z rankingiem FIDE 2100 pkt. i wyższym
opłata = (ranking FIDE – 2000) x 1,2 PLN
Klub przejmujący zawodnika dokonuje opłaty na konto PZSzach. PZSzach przekazuje 1/6 opłaconej kwoty na konto WZSzach właściwego dla klubu, z którego zawodnik odchodzi.
Kopie dowodu wpłaty należy przekazać do KEKiR PZSzach wraz z kartą zgłoszenia zawodnika do klubu przejmującego.

13.4  Przy zmianie przynależności klubowej zawodnika do lat 18 klub przejmujący zawodnika dokonuje dodatkowej opłaty za wyszkolenie zawodnika w wysokości :

– zawodnik bez rankingu FIDE : 250 PLN

– zawodnik z rankingiem FIDE : R – w x 50 PLN , gdzie R – ranking FIDE zawodnika, w – wiek w  latach.

Wpłaty należy dokonać na konto PZSzach , kwota jest dzielona następująco: 80 % dla klubu z którego zawodnik odchodzi, 10 % dla WZSzach właściwego dla klubu z którego zawodnik odchodzi, 10 % dla PZSzach.

– klub może zrezygnować z ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika

– w przypadku zastrzeżeń rodziców/opiekunów zawodnika co do zasadności pobierania lub wysokości  ekwiwalentu jego ostateczną wysokość ustala macierzysty wojewódzki związek szachowy właściwy dla klubu, z którego zawodnik odchodzi.

13.5 W przypadku zawodników urodzonych przed 1.01.1957 r. wysokość opłaty wynosi 0 PLN.

13.6 Opłata za zawodnika zmieniającego przynależność klubową ponownie w ciągu 6 miesięcy wynosi 200 % odpowiedniej stawki.

13.7 Opłata za zawodnika urodzonego przed 1.01.1957 r., zmieniającego przynależność klubową ponownie w ciągu 6 miesięcy, jest równa pojedynczej stawce obowiązującej za zawodnika urodzonego po tej dacie.

13.8 W przypadku przejęcia całej drużyny/sekcji z rozwiązanego klubu szachowego względnie
z sekcji szachowej klubu wielosekcyjnego opłata wynosi 20% odpowiedniej stawki, a gdy są to pojedynczy zawodnicy – 40 % odpowiedniej stawki.

13.9 Opłata za zawodnika wypożyczanego oraz  (okres wypożyczenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące lub niż czas trwania określonych zawodów) wynosi 250 % odpowiedniej stawki za zmianę przynależności klubowej zawodnika. Wypożyczenie zawodnika (wyłącznie do rozgrywek drużynowych) następuje bez wypełniania karty zgłoszenia, na podstawie umowy między klubami, potwierdzenia wniesienia opłaty i potwierdzenia przez przewodniczącego Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu PZSzach. Wysokość opłat na rozgrywki ekstraligi  będzie określona w regulaminie zawodów.

13.10 Potwierdzenie każdego zawodnika zagranicznego (federacja inna niż POL na liście FIDE) obowiązuje we wszystkich rozgrywkach drużynowych w danym roku kalendarzowym.
Klub przyjmujący zawodnika zagranicznego przekazuje opłatę na konto PZSzach przed rozgrywkami. PZSzach wystawia na piśmie potwierdzenie dla danego klubu dotyczące prawa reprezentowania jego barw przez zawodnika zagranicznego w danym roku kalendarzowym.
Po trzykrotnym wniesieniu opłaty za tego samego zawodnika zagranicznego, klub otrzyma potwierdzenie reprezentowania przez niego barw na czas nieokreślony. Dla zawodników urodzonych przed 01.01.1957 do reprezentowania klubu na czas nieokreślony wystarczająca jest jednorazowa opłata.
Klub, pod rygorem nie dopuszczenia zawodnika zagranicznego do rozgrywek, obowiązany jest przedstawić to potwierdzenie na odprawie technicznej przed zawodami.

13.11 Zarząd PZSzach może w drodze wyjątku ustalić inne stawki dla zawodników reprezentujących inną federację przebywających w Polsce na specjalnych zasadach (studia, małżeństwo, stała praca w Polsce,  itp.)

13.12 W przypadku potwierdzenia zawodnika zagranicznego do gry wyłącznie w rozgrywkach wojewódzkich 80% otrzymanej kwoty PZSzach przekazuje na konto właściwego WZSzach, na terenie którego znajduje się siedziba klubu wnoszącego opłatę

13.13 Zawodnicy krajowi posiadający kategorię szachową lub ranking FIDE, muszą być zarejestrowani w Centralnym Rejestrze PZSzach. W przypadku niedopełnienia tych formalności nakładana jest na klub lub zawodnika kara: pieniężna w wysokości 100 zł dla rozgrywek juniorów, 200 zł dla rozgrywek seniorów, względnie niedopuszczenia do udziału w zawodach z cyklu indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Polski.

13.14 Komisję Sportową i Komisję Młodzieżową oraz organizatorów imprez z cyklu indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Polski zobowiązuje się do umieszczenia w regulaminach i komunikatach organizacyjnych zapisu pkt.13.10 i 13.13 niniejszego komunikatu.

14 Opłaty za nadanie tytułów i kategorii szachowych

14.1 Opłaty za nadanie tytułów międzynarodowych przedstawia tabela 9.
Tabela 9. Opłaty za nadanie tytułów międzynarodowych

Tytuł międzynarodowy Kwota opłaty (EUR)
arcymistrz (GM, WGM) 363
mistrz międzynarodowy (IM, WIM) 181
mistrz FIDE (FM, WFM) 77
kandydat na mistrza FIDE (CM, WCM) 55
sędzia klasy międzynarodowej (IA) 110
sędzia klasy FIDE (FA) 55
organizator międzynarodowy (IO) 110
starszy trener FIDE (FST) 330
trener FIDE (FT) 220
instruktor FIDE (FI) 110

14.2 Podane w tabeli stawki dotyczą wniosków składanych 75 dni przed terminem Kongresu FIDE; w innych przypadkach są wyższe o 50%.

14.3 Administrator rankingu FIDE z ramienia PZSzach przesyła na wniosek zainteresowanego, po uprzedniej weryfikacji, stosowny wniosek do FIDE o nadane tytułu zawodnikowi. Wnioski dotyczące pozostałych tytułów (sędzia, organizator, trener, instruktor) przesyła do FIDE Kolegium Sędziów względnie Kolegium Trenerów PZSzach. Warunkiem wysłania wniosku jest uiszczenie przez zainteresowanego względnie inną osobę lub organizację, w imieniu zainteresowanego, opłaty zgodnie z tabelą 9.

14.4 Wpłata winna być dokonana na konto PZSzach, w złotych polskich (PLN), a w euro (EUR) – według kursu EUR publikowanego w CR w dniu dokonywania wpłaty.

14.5 Za tytuły nadawane z urzędu przez FIDE, np. za mistrzostwo świata juniorów, całość opłaty do FIDE wnosi PZSzach.

14.6  Opłaty za nadanie tytułów krajowych względnie kategorii szachowych przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Opłaty za nadanie tytułu lub kategorii centralnej.

Tytuły i kategorie krajowe Wysokość opłaty (PLN)
mistrz krajowy 100
kandydat na mistrza krajowego 80
pierwsza kategoria 60

15  Opłata za rejestrację nowego klubu

15.1 Opłata za rejestrację nowego klubu przez PZSzach wynosi 150 PLN. PZSzach rejestruje ten  klub po nadesłaniu przez WZSzach deklaracji zgłoszeniowej klubu, wniosku o nadanie licencji oraz kserokopii dowodu opłat rejestracyjnej, licencyjnej i składki rocznej.

16 Opłata za zmianę nazwy

16.1 Opłata za zmianę nazwy klubu będącego członkiem PZSzach wynosi 100 PLN. Zmiana nazwy w Centralnym Rejestrze PZSzach dokonana zostaje po nadesłaniu nowej deklaracji zgłoszenia klubu ze zmienioną jego nazwą oraz kserokopii dowodu wpłaty ww. kwoty na konto PZSzach.

17 Opłata z tytułu obsługi zadań zleconych

17.1 PZSzach w przypadku zlecenia mu obsługi w jakimkolwiek zakresie zadań polegających na kupnie biletów, załatwieniu rezerwacji lub ubezpieczenia, wykonaniu transferów bankowych itp., dla zawodnika dodatkowego lub osoby towarzyszącej, związanej z wyjazdem na turnieje zagraniczne, w tym mistrzostwa Świata i Europy, pobiera opłatę w wysokości 100 PLN.

18 Odznaki, druki i inne wydawnictwa

18.1 PZSzach prowadzi sprzedaż druków oraz innych wydawnictw w zakresie działalności statutowej według własnego cennika.

18.2 Złote i srebrne honorowe odznaki przyznaje Zarząd PZSzach, odznaki brązowe – właściwy Zarząd WZSzach.

18.3 Wpłaty za odznaki, druki, oraz inne wydawnictwa dokonuje zamawiający na konto PZSzach po otrzymaniu z Biura stosownego obciążenia, zgodnego z aktualnym cennikiem PZSzach.

19 Uprawnienia WZSzach

19.1 WZSzach, posiadający osobowość prawną i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, działający w oparciu o licencję PZSzach, ma prawo, w zakresie objętym umową, reprezentować na terenie województwa PZSzach.

19.2 Wojewódzki Związek Szachowy ma prawo do wprowadzenia lokalnych opłat ewidencyjnych, rejestracyjnych, rankingowych itp. Opłaty te należy opublikować w wojewódzkim komunikacie finansowym.

19.3 Związki szachowe niższego szczebla niż wojewódzki (np. działające na terenie jednego lub kilku powiatów) nie mają uprawnień do działania w imieniu PZSzach, inkasowania ani dokonywania rozliczeń składek, licencji i innych opłat. Mogą one jedynie realizować zadania wynikające z kalendarza własnego i wojewódzkiego.

20 Cennik reklam na głównej stronie i podstronach PZSzach – ceny brutto

20.1 Reklama na bocznym pionowym pasku na głównej stronie PZSzach

Cena za 1 tydzień Cena za 1 miesiąc –rabat 10% Cena za 3 miesiące – rabat 25% Cena za 12 miesięcy – rabat 50%
360 x 250 pikseli 125 PLN 450 PLN 1130 PLN 3000 PLN

20.2 Reklama w dolnym bloku głównej strony PZSzach

Cena za 1 tydzień Cena za 1 miesiąc – rabat 10% Cena za 3 miesiące – rabat 25% Cena za 12 miesięcy – rabat 50%
720 x 90 pikseli 150 PLN 540 PLN 1350 PLN 3600 PLN

20.3 Reklama na bocznym pionowym pasku na podstronie PZSzach

Cena za 1 tydzień Cena za 1 miesiąc –rabat 10% Cena za 3 miesiące – rabat 25% Cena za 12 miesięcy – rabat 50%
360 x 360 pikseli 100 PLN 400 PLN 1100 PLN 2500 PLN
360 x 270 pikseli 80 PLN 320 PLN 970 PLN 2100 PLN
360 x 135 pikseli 60 PLN 240 PLN 650 PLN 1850 PLN

20.4       Reklama w treści podstrony PZSzach (wielkość i kształt w zależności od treści)

Cena ryczałt za 1 tydzień Cena ryczałt za 1 miesiąc – rabat 10% Cena ryczałt za 3 miesiące – rabat 25% Cena ryczałt za 12 miesięcy – rabat 50%
90 PLN 370  PLN 980 PLN 2350 PLN

20.5 Reklama w formie artykułu sponsorowanego

Cena za 1 tydzień Cena za 1 miesiąc – rabat 10% Cena za 3 miesiące – rabat 25%
Do 3000 znaków 350  PLN 1350 PLN 2700 PLN
Do 5000 znaków 450  PLN 1550 PLN 3050  PLN
Do 7000 znaków 600  PLN 1900 PLN 3450  PLN
Dodatkowo za zdjęcie 120 PLN 120 PLN 120 PLN

21 Cennik reklam na stronach Chess Arbiter Pro 2016 – ceny brutto

21.1 Reklama na górnym pasku w zakładce „Turnieje szachowe”

Cena za 1 tydzień Cena za 1 miesiąc – rabat 10% Cena za 3 miesiące – rabat 25% Cena za 12 miesięcy – rabat 50%
900x 250 pikseli 300 PLN 1080 PLN 2700 PLN 7200 PLN

 

22 Opłata za branżowe Mistrzostwa Polski

22.1 Opłata za zorganizowanie Branżowych Mistrzostw Polski – 200 PLN

23 Cennik programów

23.1 Cennik dla programu ChessArbiter Pro 2016 – licencja dla sędziego

23.1.1 Opłata za zakup programu ChessArbiter Pro 2016 (licencja jednoosobowa dla sędziego) z prawem do jego  rocznej aktualizacji – 300 PLN.

23.1.2 Roczna aktualizacja programu – 50 PLN.

23.1.3 Aktualizacja dla licencjonowanych użytkowników ChessArbiter Pro 2010 do nowego ChessArbiter Pro 2016100 PLN.

23.1.4 Zmiana danych użytkownika w licencjonowanej wersji – 30 PLN.

23.2 Cennik dla programu ChessArbiter Pro 2016 – licencja dla organizatora:

23.2.1 Opłata za zakup programu ChessArbiter Pro 2016 (licencja dla organizatora) z prawem do jego  rocznej aktualizacji – 900 PLN.

23.2.2 Roczna aktualizacja programu – 100 PLN.

23.2.3    Aktualizacja ChessArbiter Pro 2010 (licencja organizatora) do nowego ChessArbiter Pro 2016 (licencja dla organizatora) – 700 PLN.

23.2.4 Zmiana danych użytkownika w licencjonowanej wersji – 50 PLN.

23.3 Cennik dla programu ChessArbiter Pro 2010

23.3.1 Opłata za zakup programu ChessArbiter Pro 2010210 PLN.

23.4. Roczna opłata umożliwiająca korzystanie z programu Swiss Manager – 50 PLN

24  Postanowienia końcowe

24.1 Komunikat Organizacyjno-Finansowy nr 1/2017 obowiązuje w okresie 1.01 – 31.12.2017 r.

24.2 Komunikat Organizacyjno-Finansowy nr 1/2017 zatwierdził Zarząd PZSzach, w głosowaniu elektronicznym dnia 29.11.2016 r.

25 Uwagi i informacje dodatkowe

25.1 Dokonujący wpłaty na konto PZSzach ma obowiązek dokładnie i czytelnie określić na dowodzie kogo i czego dotyczy wpłata, np.: Andrzej Nowak: finał MPJ – opłata startowa.

25.2 W przypadku kilku różnych opłat w ramach jednego przelewu na konto PZSzach należy koniecznie wyszczególnić wszystkie należności, np: LZS Szachy 550 PLN, w tym: składka roczna – 250 PLN, zmiana przynależności klubowej Andrzeja Kaczmarka – 300 PLN, itp.

25.3 W przypadku przelewów elektronicznych należy przekazać do biura PZSzach lub WZSzach informację (pocztą, faksem, via e-mail) czego przelew dotyczy. Przekazanie kwoty bez określenia jej składników powoduje niemożność jej prawidłowej identyfikacji w PZSzach, a tym samym zaliczenie do innych dochodów, co w konsekwencji oznaczać może np.        znalezienie się klubu na liście tych, które nie opłaciły składki, itp.

25.4 PZSzach nie ponosi konsekwencji z tytułu opisania dowodu wpłaty w sposób uniemożliwiający identyfikację jego składników, co pociąga za sobą zakwalifikowanie wpłat jako „inne dochody”.

25.5 Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Komunikatu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu PZSzach.

Za Zarząd Polskiego Związku Szachowego:

SkarbnikBogdan Jeżak PrezesTomasz Delega

 

Otrzymują:

– Wojewódzkie Związki Szachowe – do rozpowszechnienia na swoim terenie,

– członkowie Zarządu PZSzach,

– komisje i kolegia PZSzach,

– administrator witryny internetowej PZSzach.


Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika do lat 18 – instrukcja