Zaproszenie do składania ofert na realizację systemu informatycznego „CR 2.0”

753

Polski Związek Szachowy zaprasza firmy informatyczne do przystąpienia do procedury ofertowej na wykonanie Centralnego Rejestru PZSzach wg zatwierdzonej przez Zarząd PZSzach specyfikacji. Założenia, specyfikacja i warunki uczestnictwa w procesie realizacji projektu dostępne są w Biurze PZSzach (p.bekanowski@pzszach.pl – tytuł maila proszę rozpocząć od „CR 2.0”).

Założenia ogólne

 1. PZSzach będzie właścicielem kodu źródłowego
 2. Strukturę baz danych i algorytmy funkcjonalne określi PZSzach
 3. Dostępna technologia (nowoczesna, rozwojowa, ogólnodostępna)
 4. Modyfikowalność we własnym zakresie (PZSzach)
 5. Zarządzanie systemem po jego wykonaniu będzie po stronie PZSzach

 Procedura przystąpienia do projektu

 1. Przesłanie zgłoszenia do konkursu z informacją o doświadczeniu oferenta w realizacji podobnych projektów na adres p.bekanowski@pzszach.pl z dopiskiem w tytule maila „CR 2.0”.
 2. Podpisanie zobowiązania o zachowaniu poufności, w tym zobowiązania o ochronie danych osobowych (załącznik Nr 1).
 3. Specyfikacja systemu wraz z załącznikami wydawana będzie z rejestracją pobierającego po spełnieniu warunków 1 i 2.
 4. Zgłoszenia firm przyjmowane będą do 25 czerwca 2018 w formie mailowej lub pisemnej.
 5. Oferty ostateczne – do 2 lipca 2018 włącznie tylko w formie pisemnej
 6. Wybór oferenta przewidywany jest do 31 lipca 2018 r.
 7. PZSzach kontaktować się będzie wyłącznie z wybranym oferentami.
 8. PZSzach może całkowicie zrezygnować z realizacji zadania jeżeli złożone oferty będą przekraczały możliwości finansowe PZSzach.

Oferty

Oferta zawierać musi odpowiedź wprost na każde z poniższych zagadnień:

 1. Proponowana technologia i infrastruktura techniczna
 2. Koszt wykonania
 3. Projekt
 4. Migracja danych
 5. Testy
 6. Wsparcie rozruchowe
 7. Czas realizacji
 8. Proponowane płatności
 9. Koszt wsparcia w okresie początkowym i proponowany okres
 10. Koszt wsparcia po wdrożeniu (opcjonalne)

Osoba kontaktowa z ramienia PZSzach:

Paweł Bekanowski, tel. 22 841 4192 wew. 11,  p.bekanowski@pzszach.pl