Uchwała nr 48 / 06 / 2024

11

Uchwała nr 48 / 06 / 2024
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 20 czerwca 2024 r.
w sprawie zawieszenia SSz „Szachpol” Łuków w prawach członka PZSzach

Na podstawie art. 17 ust. 3 Statutu PZSzach Zarząd PZSzach postanawia zawiesić klub SSz Szachpol Łuków (546/LU) w prawach członka Polskiego Związku Szachowego.

 W głosowaniu udział wzięło … członków Zarządu, oddano … głosów.

Uzasadnienie

Klub zalega z opłatą składki członkowskiej za rok 2019 i pomimo wezwania do jej uiszczenia przekazanego listem poleconym nie zadośćuczynił wezwaniu.

Na podstawie art. 17 ust. 4 Statutu PZSzach Klubowi przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 30 dni do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach.