Konkurs Ofert 2020

720

Szanowni Państwo,

Polski Związek Szachowy ogłasza konkurs ofert na imprezy z kalendarza centralnego na 2020 r. Oferty należy składać do 21.08.2019 (decyduje data stempla pocztowego).

Mając na uwadze liczne głosy środowiska szachowego dokonano uproszczenia konkursu i wprowadzono szereg znaczących zmian:

  1. Określono rozszerzone warunki brzegowe, które obligatoryjnie muszą zostać spełnione. Warunki określone są w załączniku 5. Dodatkowo, rodzący niejasności, system punktowy został wycofany. W związku z powyższym takie elementy jak wysokość nagród finansowych i rzeczowych, a także zaplecze sportowo-rekreacyjne i imprezy towarzyszące nie podlegają ocenie punktowej tak  jak w latach ubiegłych.
  2. Dokonano i zmieniono szacowaną liczbę osób na imprezach. Oferent musi zapewnić co najmniej 75% miejsc w standardzie podstawowym, a dla obliczenia ilości miejsc w ośrodku przyjmuje się liczbę pokoi pomnożoną przez 2.
  3. Komisja za zadanie ma sprawdzić spełnienie warunków brzegowych, dokonać oceny relacji ceny do oferowanej jakości ośrodków i przygotować syntetyczny raport na temat ofert. Komisja przedstawia Zarządowi PZSzach najlepsze oferty, do którego należy ostateczna decyzja.
  4. Dookreślono rodzaj nagród rzeczowych podlegających pod zasady konkursowe
  5. Obniżono opłatę za złożenie i rozpatrzenie oferty do 300 zł.
  6. Termin MPJ BiS został zaproponowany na 28-30.08 jednak z uwagi na wielką skalę imprezy, oferent może zaproponować inny i zostanie rozpatrzony przez Komisję Ofertową i Zarząd PZSzach.
  7. Dokonano zmiany nazwy imprez: Puchary Polski zostały zmienione na: Mistrzostwa Polski Dzieci 6,7 i 8.

załącznik 1 – informacja o konkursie
załącznik 2 – regulamin
załącznik 3- kryteria oceny
załącznik 4 – druk oferty
załącznik 5 –  kalendarz z warunkami brzegowymi

uwaga: w kalendarzu poprawiono oczywistą pomyłkę pisarską – ligi juniorskie trwają do 5 lipca.