KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY IX Szachowych Wakacji w Dąbkach, 18 – 30.08.2017

164

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
IX Szachowych Wakacji w Dąbkach, 18 – 30.08.2017

KOMUNIKAT (doc).

I.Cel imprezy

– letni wypoczynek dzieci

– nauka gry w szachy od podstaw, dla początkujących i zaawansowanych

– podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny

 

II.Organizatorzy:

– Agencja 64 PLUS   www.agencja64.pl

– KSZ „STILON” Gorzów Wlkp.   www.kszstilon.pl i https://www.facebook.com/groups/1489462727732538/

– UKS EL-TUR SP3 Bogatynia   www.szachy-bogatynia.pl

 

III.Termin

– 18 – 30.08.2017
– Przyjazd w dniu 18.08. w godzinach popołudniowych (wyżywienie  od  kolacji 18.08. do obiadu w dniu 30.08.2016).

 

IV.Miejsce

– zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu w OW „DUET ul. Wydmowa 6, 76-156 Dąbki,  www.duet.com.pl

 

V.Warunki uczestnictwa

– wpłata 300 zł zaliczki (lub całej kwoty) na konto organizatora (pkt. VIII) do dn. 30.06.2017. W przypadku rezygnacji z obozu,

zaliczka nie podlega zwrotowi.

– pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać na załączonej karcie  informacyjnej drogą elektroniczną

do dnia 30.06.2017 na adres:

– Andrzej Modzelan: tel. 606-92-11-88,  e-mail: anmodz@gmail.com

– oryginał, podpisany przez prawnego opiekuna dziecka, należy dostarczyć w dniu przyjazdu,
VI.Charakterystyka zajęć:

– w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach szkoleniowych liczących po 10-14 osób
– zajęcia będą prowadzone przez 3 godziny dziennie przez  doświadczonych trenerów szachowych (m.in. Andrzej Modzelan,

Aleksander Czerwoński, Grzegorz Murawski. Grupy będą tworzone z zawodników o zbliżonym poziomie umiejętności szachowych, z uwzględnieniem wieku;

– wszyscy uczestnicy akcji zagrają w XVII Ogólnopolskich Indywidualnych Mistrzostwach Szkół
– po zakończeniu akcji, każdy uczestnik otrzyma krótką charakterystykę swojej gry i aktualnego poziomu sportowego  

  wg następujących kryteriów: znajomość debiutów, gra kombinacyjna, znajomość końcówek, cechy wolicjonalne.

 

VII. Program dnia:

07:30 – 08:00 Pobudka
08:00 – 08:30 Śniadanie
08:30 – 09:00 Porządki w pokojach

09:00 – 12:30 Runda i zajęcia w grupach

13:00 – 13:30 Obiad
13:30 – 18:00 Czas wolny (plażowanie, gry sportowe, itp.)

18:00 – 18:30 Kolacja

18:30 – 21:00 Gry i zabawy świetlicowe (bilard, filmy DVD, tenis stołowy), rozgrywki sportowe

21:00 – 22:00 Toaleta wieczorna

22:00 – 06:00             Cisza nocna

 

VIII. Finansowanie:

Koszty udziału w obozie szkoleniowym 1.160 zł + 40 zł (50 % wpisowego do MP Szkół) = 1.200,00 – pomniejszone o zaliczkę –

można opłacić   na miejscu lub przelewem na konto: AGENCJA 64 PLUS, ul. Chrobrego 20A/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

  Idea Bank SA, nr 03 1950 0001 2006 0002 2547 0001 lub gotówką u organizatora.

  Warunkiem  potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki.

UWAGA! Organizator wystawia rachunki za uczestnictwo maksymalnie do 7 dni od zakończenia imprezy.

  Opłatę rankingową Polskiego Związku Szachowego ponosi organizator.

 

 1. Koszt imprezy obejmuje:

– zakwaterowanie i wyżywienie (4 posiłki) w OW „DUET”

– szkolenie szachowe

– udział w turnieju Open, lub w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół

– opiekę medyczną (pielęgniarka)

– opiekę instruktorską

– wycieczki

 

 1. Uwagi końcowe:

– wszyscy uczestnicy obozu, którzy pozytywnie zaliczą egzamin sprawdzający, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia i

upominki,  a zwycięzcy turniejów puchary, dyplomy i nagrody  rzeczowe

– za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegująca

– uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w legitymację szkolną, przybory do pisania i zeszyt, oraz strój sportowy

– OW „DUET” dysponuje znakomitą bazą sportową, m.in. boisko Orlik, boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, plac zabaw, itp.

– w okresie od 20 do 29 sierpnia w OW HORYZONT (500 m. od OW DUET) odbywać się będą XVII Ogólnopolskie Indywidualne

  Mistrzostwa Szkół w Szachach oraz V Turniej Szachowy z cyklu „Z szachami przez Polskę” – DĄBKI 2017” (20-30.08.).

Komunikaty tych imprez znajdują się na stronie www.agencja64.pl

– organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie

 

 

Agencja 64 PLUS

ul. Ogińskiego 67/5

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 607-806-152

 

KARTA  KWALIFIKACYJNA

 

 

Ośrodek Wypoczynkowy „DUET ul. Wydmowa 6, 76-156 Dąbki

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU
 2. Forma wypoczynku1)

  obóz szachowy

 1. Termin wypoczynku 18 – 30.08.2017
 2. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku OW DUET, 76-156 Dąbki, ul. Wydmowa 6

(miejscowość, data) (podpis organizatora wypoczynku)

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
 2. Imię (imiona) i nazwisko

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….………

 1. Imiona i nazwiska rodziców

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..…….……….

 1. Rok urodzenia………………………………………………………………………….………………………………..……………….….……….…….
 2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………….………..………
 3. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców)

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……..……..

 1. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku ……………..……….………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

 1. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA

      WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU

Uczestnik przebywał w OW DUET, 76-156 Dąbki, ul. Wydmowa 6

od dnia 18.08.2017 do dnia 30.08.2017

………………………………….. …………………………………………………………………………………………….

(data)                                           (podpis kierownika wypoczynku)

 1. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

    W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(miejscowość, data) (podpis kierownika wypoczynku)

 1. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(miejscowość, data)                                   (podpis wychowawcy wypoczynku)

–––––––––––––––

1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.

2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym.

3) W przypadku uczestnika niepełnoletniego.

 1. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o

potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia

niedostosowaniem społecznym

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie

(np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich

dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym

wpisem szczepień):

tężec ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..….

błonica ………………………………………………………………………………………………….…………………………………..…………………..

dur …………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………….……

inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku………………………………………………………………………………………….……….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)

STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŚWIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW DLA MOJEGO DZIECKA.

Po zapoznaniu się z programem imprezy, zakresem usług i świadczeń oraz cen i ogólnymi warunkami uczestnictwa, zgłaszam udział dziecka w placówce wypoczynku w miejscu i terminie podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

VII.ZAMÓWIENIA I POZOSTAŁE INFORMACJE

Oświadczam:

ž   rezygnuję z wystawienia faktury       ž   zamawiam wystawienie faktury

Proszę o wystawienie faktury dla:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

(dokładna  nazwa  nabywcy,  adres:  kod,  miejscowość,  ulica,  nr  domu,  nr lok., NIP)

Upoważniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uwaga !  Faktury mogą być wystawiane

jedynie do 7 dnia  od zakończenia turnusu (obozu).

 

………………………………….. …………………………………………………………………………………………….

(data)                                 (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)

VII. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA

       WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

Postanawia się:

zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek

odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

………………………………….. …………………………………………………………………………………………….

(data)                                              (podpis organizatora wypoczynku)