UCHWAŁA NR 32/05/2016 w sprawie zmiany w Regulaminie Ewidencyjnym Polskiego Związku Szachowego

736

UCHWAŁA NR 32/05/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego z dnia 14.05.2016 r. 

w sprawie zmiany w Regulaminie Ewidencyjnym Polskiego Związku Szachowego

 

Zarząd PZSzach podjął decyzję w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Ewidencyjnym Polskiego Związku Szachowego, zatwierdzonym Uchwałą Zarządu PZSzach nr 38/05/2016 z dnia 21.06.2015 r.

  1. W regulaminie Ewidencyjnym Polskiego Związku Szachowego wprowadza się następujące zmiany. W rozdziale 3. ZMIANA PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ punkt 3.1. otrzymuje brzmienie:

„3.1. Zawodnik może zdecydować się na zmianę przynależności klubowej, o ile nie jest związany umową zabraniającą takiego kroku. W tym celu wypełnia „Formularz Zmiany Przynależności Klubowej PZSzach” i przekazuje go do przewodniczącego KEKiR w przypadku zawodnika z kategorią centralną, a do macierzystego wojewódzkiego związku szachowego w przypadku zawodnika z kategorią okręgową. W takim przypadku przynależność do klubu ustaje z dniem złożenia wniosku. Zawodnik jest zobowiązany do powiadomienia klubu o zamiarze zmiany przynależności klubowej. Fakt ten należy potwierdzić uzyskując podpis osoby upoważnionej do reprezentowania klubu na Formularzu Zmiany Przynależności Klubowej PZSzach. W przypadku braku takiej możliwości do władz klubu należy wysłać pismo, którego kopię wraz z potwierdzeniem wysłania należy dołączyć do ww. formularza. Zmiana przynależności klubowej będzie możliwa po dwóch tygodniach (14 dni) od wysłania listu poleconego.”

  1. Pozostała treść Regulaminu Ewidencyjnego Polskiego Związku Szachowego pozostaje bez zmian.
  2. Tekst jednolity Regulaminu Ewidencyjnego Polskiego Związku Szachowego, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 czerwca 2016 roku.

W głosowaniu wzięli udział 8 członkowie Zarządu. 8 głosów ZA. Aleksander Sokólski zagłosował po terminie. Nie głosowali Jan Kusina oraz Bogdan Jeżak.